THÔNG TIN ỨNG VIÊN

LOADING IMAGES
KN32091 - Nguyễn Thị Hồng Yến
0 bình chọn

Tôi thấy bệnh viện thẩm mỹ KangNam làm đẹp cho nhiều người vừa ý quá nên bản thân muốn thay đổi để tự tin giao tiếp hơn. Đặc biệt tôi muốn đẹp để có thể đủ sức mạnh bảo vệ hạnh phúc gia đình, xin cản ơn…!